വയനാട്ടിലെ First Township Project ആയ KALLAT PEARL ൽ 17.99 ലക്ഷം മുതൽ Villas സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം

Wayanad +91 9744 29 3333
About Event

വയനാട്ടിലെ First Township Project ആയ KALLAT PEARL ൽ 17.99 ലക്ഷം മുതൽ Villas സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp1yaPo9Zxg

The Kallat Pearl - Wayanad's First Lifestyle Township Project.